Salgs- og Leveringsbetingelser for Wet Wipe A/S

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverance, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud og accept

Sælgers tilbud og salgsmateriale er foreløbig. Aftale er først indgået, når sælger fremsender ordrebekræftelse eller sælgers effektuering af ordren.

3. Priser

Sælgers priser er eksklusiv den til enhver tid gældende moms, gebyrer og afgifter. Sælger forbeholder sig ret til at ændre priser uden varsel.

4. Ordrebekræftelse

Da ordrer normalt leveres fra lager, fremsendes normalt ikke ordrebekræftelse. Følgeseddel og faktura er derfor
ordrebekræftelser.

5. Annullering af ordrer

Annullering af ordrer på varer skal ske skriftligt. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere afholdte annulleringsomkostninger.

6. Betalingsbetingelser

Betaling skal ske til den dato, der fremgår af fakturaen. Ved betaling senere end fastsat dato forbeholder sælger sig ret til at tillægge renter på 2 % pr. påbegyndt måned. Rykkerskrivelser tillægges et gebyr på 250,00 Kr.

7. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

8. Videresalg

Hvis sælger har givet køber skriftlig tilladelse til at videresælge produkterne, skal det ske på samme vilkår, som hvis det var sælger, der videresolgte produkterne til købers kunder.

9. Levering

Levering er normalt inden for 2 arbejdsdage efter accept af ordren. Hvis en leverance afviger fra det ordrede skal køber inden 5 dage meddele dette til sælger, idet sælgers ordrebekræftelse eller faktura ellers er gældende. Levering sker med fragtmand og transportomkostninger viderefaktureres til køber, medmindre andet er aftalt. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn. Sælger informerer hurtigst muligt køber ved forsinkelser i leveringen. I vinterhalvåret kan transporter over weekender og helligdage blive 1 eller flere dage senere for at sikre at varerne ikke beskadiges af vejrlig mv. Levering er ab Vallensbæk,  medmindre andet er aftalt.

10. Emballage

Levering er normalt incl. emballage medmindre andet er aftalt.

11. Reklamation

Ved modtagelse af enhver form for varer leveret af sælger, er kunden forpligtet til uden ugrundet ophold og senest inden for de første 8 kalenderdage at undersøge denne. Reklamation efter dette tidspunkt, og som følge af forhold der kunne have være konstateret inden 8 kalenderdage accepteres ikke. I øvrigt gælder købelovens regler for reklamationsfrist mellem erhvervsdrivende i enhver henseende. Transportskader skal meldes straks ved modtagelse af varerne og over for både sælger og transportør, idet de ellers er sælger uvedkommende.

12. Produktinformation

Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra sælger eller en af sælgers forretningsforbindelser, herunder information om tekniske data – er at betragte som orienterende og kun forpligtende i det omfang sælger henviser til det specifikt. Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang de er skriftligt bekræftet af sælger. På www.wetwipe.dk findes altid de sidste versioner af produktinformationer fra sælger.

13. Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting eller person, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller sælgers ansatte dog maksimalt en totalsum på 2.000.000 DKK. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomisk konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber på grund af produktskade, skal køber straks og uden ubegrundet ophold skriftligt underrette sælger herom. Køber forpligter sig ved videresalg at kunne spore produkterne til sine slutkunder, idet sælger ellers tager forbehold for produktansvar.

14. Returnering

Leverede varer tages kun retur, såfremt det er skriftligt aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, herunder med minimum 12 måneders restholdbarhed, er ubeskadigede og i original ubrudt emballage.

15. Force Majeur

Sælger er ikke erstatningspligtig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller i væsentlig grad fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse opstår efter et tilbuds fremsendelse eller en aftales indgåelse og ligger uden for sælgers kontrol, herunder indtrædelse af Force Majeur situationer hos underleverandører.

16. Tvister

Tvister i henhold til ovenstående betingelser skal afgøres efter dansk retsregler og med Retten i København som værneting.

Wet Wipe Persondataforordningspolitik

Introduktion

Wet Wipe er forpligtet til at beskytte vores kunder, leverandører og samarbejdspartneres personlige oplysninger.
Denne politik indeholder følgende:
Hvilke persondata vi indsamler og behandler i forbindelse med dit forhold til os som kunde, leverandør eller samarbejdspartner:

 • Hvor vi får dataene fra
 • Hvad vi foretager os med disse data
 • Hvordan vi opbevarer disse data
 • Hvem vi overfører/deler disse data med
 • Hvordan vi forholder os til dine databeskyttelsesrettigheder
 • Og hvordan vi overholder databeskyttelseslovene

Alle persondata indsamles og behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen i Danmark og EU.

Dataansvarlig

“Wet Wipe A/S” (i denne politik benævnt som “vi”, “os”, “vores” eller ”Wet Wipe”) med hovedsæde i Danmark. Wet Wipe A/S er “dataansvarlig” for alle personoplysninger, der indsamles og anvendes om Wet Wipes kunder, leverandører og samarbejdspartnere i henhold til [den danske databeskyttelseslov 2018]. Wet Wipe er registreret i Danmark med CVR nummer 30207726.

Hvilke persondata vi indsamler

Persondata betyder alle oplysninger vedrørende dig, som gør det muligt for os at identificere dig, f.eks. dit navn, kontaktoplysninger, referencenummer og betalingsoplysninger. Vi vil muligvis indsamle persondata fra dig, når du bestiller varer, bliver vores leverandør, samarbejdspartner, eller når du kontakter os.

Vi vil især indsamle oplysninger i følgende kategorier:

a. Navn, hjemmeadresse, e-mailadresse, telefonnummer
b. De meddelelser, du udveksler med os eller direkte til os via breve, e-mails, chat-tjenester, opkald og sociale medier.

Hvad vi bruger dine persondata til, hvorfor og hvor længe

Dine data kan blive brugt til følgende formål:

Kunder

a. Tilvejebringelse af produkter og tjenester, du anmoder om: Vi bruger de oplysninger, du giver os, til at udføre de tjenester, du har bedt om i forbindelse med dit køb;
b. Kundeservice-kommunikation: Vi bruger dine data til at forvalte vores forhold til dig som vores kunde og forbedre vores service og din oplevelses hos os;
c. Administrative eller juridiske formål: Vi bruger dine data til statistisk og markedsanalyse, systemtestning, kundeundersøgelser, vedligeholdelse og udvikling eller for at håndtere uenigheder eller krav. Bemærk, at vi muligvis udfører dataprofilering baseret på de data, vi indsamler fra dig, til statistiske og markedsanalyseformål. Enhver profileringsaktivitet udføres kun med dit forudgående samtykke og ved bedst muligt at sørge for, at alle de data, det bygger på, er nøjagtige. Ved at give personoplysninger accepterer du udtrykkeligt, at vi kan bruge dem til at udføre profileringsaktiviteter i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger;

Leverandører

Vi bruger dine data til at forvalte vores forhold til os som vores leverandør i forhold til samarbejde om køb af råvarer mv.

Samarbejdspartnere

Vi bruger dine data til at forvalte vores forhold til os som vores samarbejdspartner i forhold til samarbejde af distribution af vores produkter.

Generelt

Vi behandler kun dine persondata, hvor vi har et retsgrundlag til at gøre det. Retsgrundlaget vil afhænge af årsagerne til, at vi har indsamlet, og hvad vi skal bruge dine persondata til.

I de fleste tilfælde har vi behov for at behandle dine persondata, så vi kan indgå i vores transportaftale med dig.

Kun børn på 16 år eller derover kan give deres eget samtykke. For børn under denne alder er samtykke fra børnenes forældre eller værger påkrævet.

Vi beholder ikke dine data længere end nødvendigt for at opfylde det formål, de behandles for. For at afgøre den passende tilbageholdelsesperiode vurderer vi persondataenes mængde, art og følsomhed, de formål, som vi behandler dem med, og om vi kan nå disse formål på andre måder.

Vi skal også vurdere de perioder, for hvilke vi muligvis vil beholde persondata for at kunne opfylde vores juridiske forpligtelser eller for at behandle klager, forespørgsler og for at beskytte vores juridiske rettigheder i tilfælde af en tvist.

Når vi ikke længere har brug for dine persondata, vil vi sikkert slette eller ødelægge dem. Vi vil også vurdere, om og hvordan vi med tiden kan minimere de persondata, vi bruger, og hvis vi kan anonymisere dine persondata, så de ikke længere kan forbindes med dig eller identificere dig, hvor vi i så fald kan bruge de oplysninger uden yderligere varsel til dig.

Sikkerhed

Vi følger nødvendige sikkerhedsprocedurer i opbevaring af dine persondata og for at beskytte dem mod uheldigt tab, ødelæggelse eller skade.

Vi vil muligvis videregive dine oplysninger til betroede tredjeparter med de , der er angivet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi kræver, at alle tredjeparter har passende tekniske og operationelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med dansk og EU-lov om databeskyttelsesregler.

Vi kan også dele dine persondata med følgende tredjeparter med de formål, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger:
a. Myndigheder, retshåndhævende organer og tilsynsmyndigheder for overholdelse af lovkrav;

Dine databeskyttelsesrettigheder

Under visse omstændigheder har du ved lov ret til at:

 • Anmode om oplysninger om, hvorvidt vi holder personoplysninger om dig, og i bekræftende fald hvad disse oplysninger er, og hvorfor vi holder/bruger dem.
 • Anmode om adgang til dine personoplysninger (almindeligvis kendt som en “anmodning om adgang til registrerede personer”). Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, vi holder om dig og for at kontrollere, at vi lovligt behandler det.
 • Anmode om korrektion af personoplysningerne, som vi har om dig. Dette giver dig mulighed for at få ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, vi holder om dig, rettet.
 • Anmode om sletning af dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personoplysninger, hvor der ikke er nogen god grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine personoplysninger, hvor du har udøvet din ret til indsigelse mod forarbejdning (se nedenfor).
 • Gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger, hvor vi er afhængige af en legitim interesse (eller af tredjemand), og der er noget ved din særlige situation, som gør dig i stand til at gøre indsigelse imod forarbejdning af disse grunde. Du har også ret til at gøre indsigelse, hvor vi behandler dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 • Gøre indsigelse imod automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, der ikke er underlagt nogen automatiseret beslutningstagning fra os ved at bruge dine personoplysninger eller profilering af dig.
 • Anmode om begrænsningen af behandlingen af dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at suspendere behandlingen af personoplysninger om dig, for eksempel hvis du vil have os til at fastslå deres nøjagtighed eller grunden til at behandle dem.
 • Anmode om overførsel af dine personoplysninger i en elektronisk og struktureret form til dig eller til en anden part (almindeligvis kendt som en ret til “dataportabilitet”). Dette gør det muligt for dig at tage dine data fra os i et elektronisk brugbart format og for at kunne overføre dine data til en anden part i et elektronisk brugbart format.
 • Træk samtykke tilbage. Under de begrænsede omstændigheder, hvor du har givet dit samtykke til indsamling, behandling og overførsel af dine personoplysninger til et bestemt formål, har du ret til at trække dit samtykke tilbage for den pågældende behandling til enhver tid. Når vi har modtaget besked om, at du har trukket dit samtykke tilbage, behandler vi ikke længere dine oplysninger med de(t) formål, du oprindeligt accepterede, medmindre vi har et andet legitimt grundlag for at gøre det i lov.

Hvis du vil udøve nogen af disse rettigheder, bedes du sende os en mail på [email protected].

Du behøver ikke at betale et gebyr for at få adgang til dine personoplysninger (eller at udøve nogen af de andre rettigheder). Vi kan dog opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning om adgang er klart ubegrundet eller overdreven. Alternativt kan vi nægte at overholde anmodningen under sådanne omstændigheder.

Vi vil muligvis anmode om specifikke oplysninger fra dig for at hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din ret til at få adgang til oplysningerne (eller til at udøve nogle af dine andre rettigheder). Dette er en anden passende sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke bliver videregivet til nogen, der ikke har ret til at modtage dem.